Những con số đầy mạnh mẽ

Những con số tự nói lên ý nghĩa của nó
72 000 000

Tổng số dư của khách hàng đạt được

+$72 Triệu USD
Tại quý I 2021
11X

Tổng số

11 máy chủ MT4
một trong những chủ sở hữu lớn nhất của giấy phép MT4 trên thị trường
68 000 000 000

Khối lượng giao dịch đạt được

+68 Tỷ USD
Vào tháng Ba 2021
29 000 000

Hoa hồng Đối Tác đạt được

+29 Triệu USD
Tháng Ba 2020 – Tháng Ba 2021
Khối lượng giao dịch – hầu hết 750 Tỷ USD cho cùng khoảng thời gian