Công cụ

Bảng tính của Trader

Bảng tính Ngoại Hối của Trader được thiết kế để tính toán các thông số cơ bản: quy mô hợp đồng, lợi nhuận, chi phí của một điểm, khoản phí swap. Nó cung cấp spread trực tiếp, limit và stop cho tất cả các công cụ. Chỉ cần nhập dữ liệu ban đầu vào các trường tương ứng và nhấn Tính.