Trading Central

Phân tích kỹ thuật từ Trung Tâm Giao Dịch

Trung Tâm Giao Dịch là một thành viên được chứng nhận từ ba hiệp hội Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Nghiên Cứu Độc Lập: Investorside Research, Euro IRP và Asia IRP. Đây cũng là Nhà tư vấn đầu tư đăng ký (RIA) với Uỷ Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (SEC).

Phân tích kỹ thuật từ Trading
Central bao gồm:

EUR / USD
GBP / USD
USD / CHF
USD / JPY
USD / CAD
AUD / USD

Làm cách nào để lấy bảng phân tích trong Trading Central:

Làm cách nào để lấy bảng phân tích trong Trading Central:

  • Đường màu xanh lá – đường kháng cự
  • Đường màu đỏ – đường hỗ trợ
  • Đường màu xanh dương – đường thay thế, nếu giá đạt đến mức này thì sẽ sử dụng đường thay thế

Ngoài ra, biểu đồ cho thấy sự ưa thích, chuyển động giá thay thế và các chỉ số kỹ thuật như RSI hoặc MACD