Tạo lệnh giao dịch chờ xử lý

Bản ghi Video

Tạo lệnh giao dịch chờ xử lý

Để đặt lệnh giao dịch đang chờ xử lý, bạn phải mở cửa sổ "Order". Thao tác này có thể được thực hiện bằng lệnh menu "Tools – New Order", nút “New Order” trên thanh công cụ "Standard", bằng cách nhấn F9, bằng lệnh "New Order" trên menu trong cửa sổ "Market Watch" và "Terminal – Trade", cũng như bằng cách nhấn đúp vào tên biểu tượng trong cửa sổ "Market Watch". "Pending Order" phải được chọn trong trường "Type" của cửa sổ này.

Hơn nữa, bạn phải chọn một cặp tiền tệ, khối lượng và giá trị giao dịch của lệnh Dừng lỗ và Lợi nhuận cũng phải được xác định. Nếu cần thiết, một nhận xét có thể được đưa vào trong trường cùng tên. Trong các trường "Lệnh giao dịch chờ xử lý", bạn phải chọn:
  • Kiểu giao dịch – chọn một loại lệnh giao dịch chờ xử lý: Hạn mức mua, Dừng mua, Hạn mức bán hoặc Dừng bán;
  • Ở mức giá – Đặt mức giá mà lệnh giao dịch phải kích hoạt;
  • Hết hiệu lực - đặt thời gian hết hiệu lực của lệnh giao dịch. Nếu lệnh giao dịch chưa được kích hoạt trước thời điểm này, nó sẽ tự động bị xóa. Lệnh giao dịch có thể sẽ không hết hạn sớm hơn trong 10 phút.
Nút "Place" sẽ gửi lệnh giao dịch cần thực thi trong hai giai đoạn. Đầu tiên, Forex4you sẽ đặt lệnh giao dịch sau khi nó được gửi đi. Tại đó, một dòng chứa số và trạng thái của lệnh giao dịch chờ xử lý sẽ xuất hiện trong tab "Terminal - Trade". Nếu tùy chọn "Hiển thị mức giao dịch" được bật, các mức giá của lệnh giao dịch chờ xử lý đã đặt (bao gồm cả mức giá Dừng lỗ và Chốt lời) sẽ được hiển thị trong biểu đồ. Ở giai đoạn thứ hai, nếu mức giá tương ứng với các quy định của lệnh giao dịch, nó sẽ bị xóa và một vị thế giao dịch thay thế sẽ được mở. Thẻ vị thế giao dịch sẽ trùng với thẻ đặt lệnh giao dịch chờ xử lý. Những thay đổi này sẽ được hiển thị trong cửa sổ "Terminal - Trade".

Có bốn loại lệnh giao dịch chờ xử lý hiện có sẵn trong thiết bị đầu cuối:

Hạn mức mua – giao dịch mua với mức giá "ASK" trong tương lai bằng với giá trị đã được xác định trước. Mức giá giao dịch hiện tại cao hơn giá trị của lệnh giao dịch đã đặt. Lệnh giao dịch thuộc loại này thường được đặt với dự đoán rằng mức giá trên công cụ giao dịch, sau khi đã giảm đến một mức nhất định, sẽ tăng lên;

Dừng mua – giao dịch mua với mức giá "ASK" trong tương lai bằng với giá trị đã được xác định trước. Mức giá giao dịch hiện tại thấp hơn giá trị của lệnh giao dịch đã đặt. Lệnh giao dịch thuộc loại này thường được đặt với dự đoán rằng mức giá trên công cụ giao dịch, sau khi đã đạt đến một mức nhất định, vẫn sẽ tiếp tục tăng;

Hạn mức bán – giao dịch bán với mức giá "BID" trong tương lai bằng với giá trị đã được xác định trước. Mức giá giao dịch hiện tại thấp hơn giá trị của lệnh giao dịch đã đặt. Lệnh giao dịch thuộc loại này thường được đặt với dự đoán rằng mức giá trên công cụ giao dịch, sau khi đã tăng đến một mức nhất định, sẽ giảm xuống;

Dừng bán – giao dịch bán với mức giá "BID" trong tương lai bằng với giá trị đã được xác định trước. Mức giá giao dịch hiện tại cao hơn giá trị của lệnh giao dịch đã đặt. Lệnh giao dịch thuộc loại này thường được đặt với dự đoán rằng mức giá trên công cụ giao dịch, sau khi đã đạt đến một mức nhất định, vẫn sẽ tiếp tục giảm;