Đặt (mở) lệnh giao dịch

Bản ghi Video

Đặt (mở) lệnh giao dịch

Có thể mở vị thế bằng cách thực thi lệnh thị trường hoặc tự động kích hoạt lệnh giao dịch chờ xử lý.

Để mở một vị thế bằng lệnh thị trường, bạn phải thực thi lệnh menu "Tools – New Order", nhấn nút Lệnh giao dịch mới trên thanh công cụ "Standard", nhấn F9 hoặc nhấn đúp vào tên biểu tượng trong cửa sổ "Market Watch". Bạn cũng có thể thực thi lệnh menu trong mục "New Order" trên cửa sổ "Market Watch" và "Terminal – Trade". Khi đó, cửa sổ "Order" sẽ mở để cho phép quản lý các vị thế giao dịch.

    Các trường trong cửa sổ giao dịch là:
  • Biểu tượng – chọn một biểu tượng công cụ giao dịch cho vị thế đã mở;
  • Khối lượng – xác định khối lượng giao dịch (số lượng lô);
  • Dừng lỗ – đặt mức giá Dừng lỗ (tùy chọn);
  • Chốt lời – đặt mức giá Chốt lời (tùy chọn). Lệnh Dừng lỗ/Lợi nhuận mang giá trị bằng 0 có nghĩa là chưa có lệnh giao dịch nào được đặt.
  • Nhận xét – viết nhận xét (tùy chọn). Độ dài nhận xét không được vượt quá 27 ký tự. Sau khi một vị thế được mở, bạn sẽ không thể thay đổi nhận xét;
  • Kiểu giao dịch – chế độ thực thi. Bạn cũng có thể chọn “Instant execution” hay "Pending order" trong danh sách tại đây, để cho phép bạn đặt một lệnh giao dịch chờ xử lý.
  • Cho phép mức chênh lệch tối đa so với giá niêm yết - bật/tắt tính năng sử dụng mức chênh lệch. Nếu mức chênh lệch thấp hơn hoặc bằng tham số cụ thể, lệnh giao dịch sẽ được thực thi theo mức giá mới mà không có bất kỳ thông báo bổ sung nào. Mặt khác, Forex4you sẽ quay về mức giá mới nếu lệnh có thể được thực thi;
  • Mức chênh lệch tối đa – giá trị chênh lệch tối đa cho phép được tính bằng pip. Mức chênh lệch giá khi đặt lệnh giao dịch chỉ được sử dụng ở chế độ thực thi tức thì.
Sau khi tất cả dữ liệu cần thiết đã được xác định, bạn phải nhấn nút "Sell" hoặc "Buy". Khi đó, lệnh giao dịch mở vị thế mua hoặc vị thế bán, tương ứng, sẽ được gửi đến Forex4you.

Sau khi lệnh giao dịch được gửi, cửa sổ sẽ hiển thị kết quả thực thi lệnh - hoạt động giao dịch thành công hoặc lý do tại sao lệnh giao dịch không được thực thi. Nếu tùy chọn "Thực hiện giao dịch chỉ trong một lần nhấp" được bật và lệnh giao dịch đã được thực thi thành công, cửa sổ giao dịch sẽ được đóng ngay tức thì mà không hiển thị kết quả thực thi.

Nếu mức giá Dừng lỗ hoặc Chốt lời quá gần với mức giá hiện tại khi mở vị thế, thông báo "Invalid S/L or T/P" sẽ xuất hiện. Cần phải thay đổi mức giá từ mức giá hiện tại và yêu cầu đặt lại lệnh giao dịch. Vị thế giao dịch sẽ được mở sau khi Forex4you thực hiện giao dịch và đặt lệnh Dừng lỗ và Chốt lời. Khi đó, thanh trạng thái của vị thế đã mở sẽ xuất hiện trong tab "Terminal – Trade" và mức giá mở lệnh, Dừng lỗ và Chốt lời sẽ được hiển thị trong biểu đồ (nếu tùy chọn "Show trade levels" đã được bật).