Đặt giá Dừng lỗ và Chốt lời

Bản ghi Video

Đặt giá Dừng lỗ và Chốt lời

Lệnh Dừng lỗ được sử dụng để giúp giảm thiểu các khoản lỗ nếu tỷ giá của cặp tiền tệ đã bắt đầu thay đổi theo hướng không có lợi. Nếu tỷ giá của cặp tiền tệ đạt đến mức này, vị thế sẽ được đóng tự động. Các lệnh giao dịch như vậy luôn được kết nối với một vị thế mở hoặc một lệnh giao dịch chờ xử lý. Forex4you chỉ có thể đặt lệnh cùng lúc với một thị trường hoặc một lệnh giao dịch chờ xử lý. Thiết bị đầu cuối sẽ kiểm tra các vị thế mua với giá MUA để xem liệu có đáp ứng các điều khoản của lệnh giao dịch này hay không (lệnh giao dịch luôn được đặt dưới mức giá MUA hiện tại) và với giá BÁN cho các vị thế bán (lệnh giao dịch luôn được đặt trên mức giá BÁN hiện tại).

Để tự động hóa lệnh Dừng lỗ theo mức giá, bạn có thể sử dụng lệnh Cắt lỗ dưới.

Lệnh Chốt lời nhằm mục đích đạt được lợi nhuận khi tỷ giá của cặp tiền tệ đã đạt đến một mức nhất định. Thực thi lệnh này sẽ khiến vị thế bị đóng. Lệnh này luôn được kết nối với một vị thế mở hoặc một lệnh giao dịch chờ xử lý. Lệnh giao dịch chỉ có thể được yêu cầu cùng lúc với một thị trường hoặc một lệnh giao dịch chờ xử lý. Thiết bị đầu cuối sẽ kiểm tra các vị thế mua với giá MUA để xem liệu có đáp ứng các điều khoản của lệnh giao dịch này hay không (lệnh giao dịch luôn được đặt trên mức giá MUA hiện tại) và với giá BÁN cho các vị thế bán (lệnh giao dịch luôn được đặt dưới mức giá BÁN hiện tại).

Nhà giao dịch có thể đặt lệnh Dừng lỗ & Chốt lời khi họ mở một vị thế trên giá thị trường, đặt lệnh giao dịch chờ xử lý hoặc thêm lệnh Dừng lỗ & Chốt lời cho vị thế đã mở.

Bạn có thể đặt mức giá Dừng lỗ & Chốt lời khi bạn mở vị thế. Để mở một vị thế bằng lệnh thị trường, bạn phải thực thi lệnh menu "Tools – New Order", nhấn nút Lệnh giao dịch mới trên thanh công cụ "Standard", nhấn F9 hoặc nhấn đúp vào tên biểu tượng trong cửa sổ "Market Watch". Bạn cũng có thể thực thi lệnh menu trong mục "New Order" trên cửa sổ "Market Watch" và "Terminal – Trade". Khi đó, cửa sổ "Order" sẽ mở để cho phép quản lý các vị thế giao dịch. Trong cửa sổ lệnh giao dịch, hãy xác định các mức giá Dừng lỗ & Chốt lời cũng như các tham số khác và nhấn vào “Buy” hoặc “Sell”.

Để đặt lệnh giao dịch đang chờ xử lý, bạn phải mở cửa sổ "Order". Thao tác này có thể được thực hiện bằng lệnh menu "Tools – New Order", nút “New Order” trên thanh công cụ "Standard", bằng cách nhấn F9, bằng lệnh "New Order" trên menu trong cửa sổ "Market Watch" và "Terminal – Trade", cũng như bằng cách nhấn đúp vào tên biểu tượng trong cửa sổ "Market Watch". "Pending Order" phải được chọn trong trường "Type" của cửa sổ này. Trong cửa sổ lệnh giao dịch, hãy xác định các mức giá Dừng lỗ & Chốt lời cũng như các tham số khác và nhấn vào “Place”.

Để đặt hoặc thay đổi lệnh Dừng lỗ và Chốt lời cho một vị thế đã mở, truy cập cửa sổ “Terminal”, trên “Trade tab”, hãy tìm vị thế mà bạn muốn chọn và nhấn chuột phải vào vị thế đó. Trong menu thả xuống, hãy chọn “Modify or delete order”, cửa sổ lệnh giao dịch sẽ xuất hiện. Trong cửa sổ lệnh giao dịch, hãy xác định các mức giá Dừng lỗ & Chốt lời và nhấn vào “Modify”.