Lệnh cắt lỗ dưới trong MT4

Bản ghi Video

Lệnh cắt lỗ dưới trong MT4

Lệnh Dừng lỗ nhằm mục đích giúp giảm các khoản lỗ khi tỷ giá tiền tệ đã bắt đầu thay đổi theo hướng không có lợi. Nếu vị thế bắt đầu có lợi nhuận, giá Dừng lỗ có thể được dịch chuyển thủ công sang mức hòa vốn. Để tự động hóa quy trình này, Lệnh cắt lỗ dưới đã được tạo. Công cụ này đặc biệt hữu ích khi mức giá thay đổi mạnh theo cùng một hướng hoặc khi không thể theo dõi thị trường liên tục vì một số lý do.

Lệnh cắt lỗ dưới luôn được gán cho một vị thế mở và hoạt động trên thiết bị đầu cuối của khách hàng, chứ không phải trên máy chủ như lệnh Dừng lỗ chẳng hạn. Để đặt lệnh cắt lỗ dưới, bạn phải thực thi lệnh menu ngữ cảnh cho vị thế mở cùng tên trong cửa sổ "Terminal". Sau đó, bạn phải chọn giá trị chênh lệch mong muốn giữa mức giá Dừng lỗ và mức giá hiện tại trong danh sách đã mở. Chỉ có thể đặt một lệnh cắt lỗ dưới cho mỗi vị thế mở.

Sau khi các hành động trên đã được thực hiện, khi nhận được các niêm yết giá mới, thiết bị đầu cuối sẽ kiểm tra xem liệu vị thế mở đó có mang lại lợi nhuận hay không. Ngay khi lợi nhuận được tính bằng điểm số bắt đầu bằng hoặc cao hơn mức quy định, lệnh đặt lệnh Dừng lỗ sẽ được tự động đưa ra. Giá lệnh giao dịch sẽ được đặt với mức chênh lệch cụ thể so với mức giá hiện tại. Hơn nữa, nếu mức giá thay đổi theo hướng có lợi hơn, lệnh cắt lỗ dưới sẽ làm cho mức Dừng lỗ tự động thấp hơn mức giá đó, tuy nhiên, nếu lợi nhuận của vị thế giảm, lệnh sẽ không thể sửa đổi được nữa. Do đó, lợi nhuận của vị thế giao dịch sẽ được tự động cố định. Sau mỗi lần sửa đổi lệnh Dừng lỗ tự động, một bản ghi sẽ được tạo trong nhật ký hoạt động trên thiết bị đầu cuối.

Có thể vô hiệu hóa lệnh cắt lỗ dưới bằng cách đặt "None" trong menu quản lý. Và các lệnh cắt lỗ dưới của tất cả các vị thế mở và các lệnh giao dịch chờ xử lý sẽ bị vô hiệu hóa nếu lệnh "Delete All" của cùng một menu đã được thực thi.

Lệnh cắt lỗ dưới hoạt động trong thiết bị đầu cuối của bạn, chứ không phải trên máy chủ (như Dừng lỗ hoặc Chốt lời). Đây là lý do tại sao nó sẽ không hoạt động, không giống như các lệnh ở trên, nếu MT4 của bạn được tắt. Trong trường hợp này, chỉ có mức Dừng lỗ sẽ được kích hoạt bằng cách đặt lệnh cắt lỗ dưới.

Lệnh cắt lỗ dưới sẽ được xử lý sau mỗi lần đánh dấu. Nếu có nhiều lệnh giao dịch với lệnh cắt lỗ dưới được mở cho một biểu tượng, chỉ có lệnh cắt lỗ dưới của lệnh giao dịch mở mới nhất được xử lý.